Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου επιστολή εις τον Επίσκοπον Κυριακόν, όντα και αυτόν εξόριστον

Περί δε της εξορίας του Aγίου,
και πως με πολλήν γενναιότητα υπέφερεν ο Χρυσορρήμων τα λυπηρά, θέλομεν μεταχειρισθώμεν τα εδικά του λόγια,
τα οποία έγραψεν εν είδει επιστολής εις τον Επίσκοπον Κυριακόν,
όντα και αυτόν εξόριστον.

Έχουσι δε ούτως:

Eπιστολή του Χρυσοστόμου.

Φέρε, ω αδελφέ Κυριακέ, να ευκερώσω την πληγήν της εδικής σου λύπης, και να διασκεδάσω του λογισμού σου το νέφαλον.

Τι πράγμα είναι οπού σε κάμνει, αδελφέ, να λυπήσαι και να αδημονής; διατί ο χειμών είναι μεγάλος, και η φουρτούνα ετούτη, οπού επλάκωσε την Eκκλησίαν του Θεού, είναι πικρά και βαρεία; ναι, και εγώ το ηξεύρω, και κανένας εις τούτο δεν αντιλέγει.

Aλλά εάν αγαπάς, εγώ να φέρω εις του λόγου σου μίαν παρομοίωσιν των τωρινών ταραχών.

Πολλάκις βλέπομεν την αισθητήν θάλασσαν, οπού ταράττεται όλη κάτωθεν από την άβυσσον.

Βλέπομεν δε και τους ναύτας, οίτινες μη έχοντες τι να κάμουν από την υπερβολήν της φουρτούνας, δένουσι τας χείρας εις τα γόνατά των, και κάθονται, απορούντες.

Eπειδή δεν βλέπουν, ούτε ουρανόν, ούτε πέλαγος, ούτε γην, αλλά κείτονται επάνω εις το κατάστρωμα του καϊκίου,
και εκεί κλαίουσι και οδύρονται. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου επιστολή εις τον Επίσκοπον Κυριακόν. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου επιστολή εις τον Επίσκοπον Κυριακόν, όντα και αυτόν εξόριστον