Αββά Ιωάννου καθηγουμένου των μοναχών του όρους Σινά.

τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν
Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ.
Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα κεφάλαια,
τὰ ὁποῖα ὡσὰν βαθμίδες κλίμακος,
ἀναβιβάζουν ὅσους τὰ ἀκολουθοῦν
ἀπὸ τὰ χαμηλότερα εἰς τὰ ὑψηλότερα,
ἐξ οὗ καὶ τὸ βιβλίον ὠνομάσθη
ΚΛΙΜΑΞ
Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου
ΣΤΙΧΟΙ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Ὡς ἄλλον εἰδότες σε θεῖον Μωσέα
ἐξ οὐρανοῦ τε μάλλον ἥπερ ἐξ ὄρους
τὰς μυστικὰς λαβόντα πανσέπτως πλάκας,
ἐκ χειρὸς αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Δεσπότου
καὶ δόντα πᾶσι προσξένους σωτηρίας
τὰς σωστικάς σου, Πάτερ, πανσόφους βίβλους,
τιμῶμεν ὡς μάλιστα σὲ πρὸς ἀξίαν
ὡς μυσταγωγὸν ἐνθέων διδαγμάτων
καὶ πρᾶξιν αὐτὴν καὶ θεωρίας βάθη
πολλοῖς ἐφικτὰ μηδαμῶς πεφυκότα
σαφῆ προθέντα τοῖς θέλουσιν εἰδέναι
καὶ μὴ φθόνῳ φεύγουσι τὴν τούτων θέαν.
Φλεχθεὶς γὰρ αὐτὸς ἄνθρακι τρισολβίῳ
ψυχήν, λόγον, νῦν καὶ καθαρθεὶς τὰς φρένας,
φέγγεις ὁμοῦ τε καὶ φλογίζεις τοῖς λόγοις
τοὺς μὲν πονηροὺς πυρπολεῖς τε καὶ φλέγεις,
χρησοὺς δὲ φωτίζεις τε καὶ σώζεις ὅλως
συγγράμμασι σοῖς ἀσμένως πειθηνίοις,
ὧν περ τὸ πλῆθος, κάλλος, ὕψος καὶ βάθος
καὶ τὸ κραταιὸν ἰσχύος νοημάτων
διδαγμάτων τε ποικίλας διακρίσεις, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Αββά Ιωάννου καθηγουμένου των μοναχών του όρους Σινά.. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αββά Ιωάννου καθηγουμένου των μοναχών του όρους Σινά.