Ευχαί της εβδομάδος των αγίων Παθών

Τη Κυριακή των Βαΐων

Κατάλυσις ιχθύος

Παντοκράτορ αΐδιε Θεέ, ακατάληπτε και ανεξιχνιαστε, ο δια σπλάγχνα οικτιρμών και φιλανθρωπίας ευδοκήσας εξεγείραι την δύναστείαν σου, και εξαποστείλαι τον μονογενή και αγαπητόν σου Υιόν, τον Κύριον ημων Ιησούν Χριστόν, ινα δια του σταυρού, της τε ταφής και της αναστάσεως αυτού σώση τον κόσμον’ ου παραγενομένου εν Ιερουσαλήμ επί το εκούσιον πάθος, λαβών ο λαός ο καθήμενος εν σκότει και σκιά θανάτου, τα της νίκης σύμβολα Βάια των φοινίκων, εξήλθεν εις υπάντησιν αυτού, την ανάστασιν προμηνύων. Αυτός Δέσποτα, και ημας τη προεορτίω ταύτη ημέρα κλάδους εν χερσί φέροντας, διατήρησον, και ως εκείνοι το ωσαννά σοι κραυγάζοντας, διαφύλαξον’ όπως τη δυνάμει σου συντηρούμενοι, εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς καταξιωθώμεν την τριήμερον ανάστασιν αυτού εορτάσαι, και της αθανάτου ζωής επιτυχείν, εν αυτώ Χριστώ τω Κυρίω, μεθ’ ου ευλογητός ει συν τω παναγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, αγαθέ και φιλάνθρωπε, εγκαρδίως ευχαριστούμεν σοι, ουχ ως οφείλομεν, αλλ’ ως δυνάμεθα, υπέρ πασών ων εποίησας και ποιείς ημίν ευεργεσιών σου’ και έτι μάλλον, ότι δια μόνην σου έμφυτον αγαθότητα χαρισάμενος ηίν την του έτους περίοδον ημας διελθείν, και το στάδιον της εγκρατείας εκτελέσαι, και τη αρχή της εβδομάδος των σωτηριωδών παθών σου προσεγγίσαι. Ευδόκησον δεόμεθα σου, και προς το μέλλον ευαρέστως σοι ευθυδρομήσαι ημάς, το τε σώμα και την ψυχήν ημών φυλλάτων, και ενισχύων τω κράτει σου’ όπως καθάπερ ηξιώθημεν τω ελέει σου προϋπαντήσαι σοι μετά βαΐων και κλάδων, ούτω καταξιωθώμεν προφθάσαι και την κυρίαν ημέραν της εκ νεκρώναναστασεως, ακι ταύτην ευσεβώς και χαρμονικώς πανηγυρίσαι, δι’ ης και της αθανάτου και μακαρίας ζωής μετά ταύτα απολαύσαι. Πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των αγίων. Αμήν

Τη αγία και μεγάλη Δευτέρα

Νηστεία οίνου και ελαίου

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημων, ποιητά ουρανού και γης και πάντων των εν αυτοίς ορατών και αοράτων κτισμάτων, ο τη αρρήτω σου προνοία, δια της δυνάμεως και ενεργείας του παναγίου Πνεύματος, όλον το της εκκλήσίας σου σώμα διοικών τε και αγιαάζων’ πρόσδεξαι, δεόμεθα σου, τας κοινάς δεήσεις και ικεσίας ηών, ας πιστώς καθ’ εκάστην προσφερομέν σοι, δεόμενοι υπέρ ειρήνης και ευσταθίας της καθόλου εκκλησίας των πιστών, και την σην ειρήνη και αγάπην, ίνα έκαστον μέλος αυτής εν τη εαυτού κλήσει και υπηρεσία πιστώς και ευσεβώς λατρέυη σοι εν τω της παρούσης πανηγύρεως σταδίω. Οπως μετά το λυθήναι ταύτην, πάντες δια της προς σε πίστεως, ελπίδος τε και αγάπης καταξιωθώμεν επιστρέψαι εις την ουράνιον πατρίδα, και το της άνω κλήσεως βραβείον παρά σου λαβείν. Ελέει και οικτιρμοίς και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει συν τω παναγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, ο του ανάρχου και αϊδίου σου Πατρός σύνάρχος και συναϊδιος Υιός υπάρχων’ ου τη ευδοκία και του συμφυούς σου Πνεύματος συνεργεία κατελθών εκ των ουρανών, συγκαταβάσει θεϊκή, ου μεταβάσει τοπική, ει το σώσαι ημάς’ περίπου δε τας ημέρας ταύτας ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος, ο υπέρ ημων καθυπέμεινας, τοις αποστόλοις σου έλεγες εν τη οδώ. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγαρπται περί αυτού. Καταξίωσον και ημας, δρόμεθα σου, ίνα κεκαθαρμέναις διανοίαις συμπορευθώμεν σοι, και συσταυρωθώμεν τη προεραίσει, και νεκρωθώμεν δια σε, τον δι’ ημας σπέυδοντα εκούσιον θάνατον υποστήναι, ταις του βίου ηδοναίς, όπως συζήσωμεν σοι, συνανυψωθέντες εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη αϊδίω βασιλεία σου. Ότι συ η ελπίς ημων, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν , συν τω ανάρχω σου Πατρί και ω συμφυεί σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αγία και μεγάλη Τρίτη

Νηστεία οίνου και ελαίου

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημων, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο μηδένα μισών ων εποίσησας, ουδέ βουλόμενος τον θάνατον των κακοφρονούντων και την των απίστων απώλειαν, αλλά μάλλον αείποτε επιποθών την επιστροφήν αυτών και την μετάνοιαν’ φιλανθρώπος σπλαγχνίσθητι δεόμεθα επί τω πλάσματι σου, και τας μεν καρδίας των μη γινωσκόντων σε, τη του φωτιστικού σου Πνεύματος χάριτι φωτίσας, κλίνον επιεικώς εις την σην επίγνωσιν, την δε άγνοιαν του αληθούς σου Λόγου και της ορθοδοξίας ταχέως απέλασον από της διανοίας των κακώς φρονούντων περί σου, και ούτως άπαντας ως φιλόστοργος Πατήρ, τη αοράτω σου δεξιά χειραγωγήσας, επισυνάγαγε εις την αυλήντων ευσεβώς λατρευόντων σε. Όπως καταξιωθώμεν τω ελέει σου πάντες γενέσθαι μία Ποίμνη υφ’ ενός καλού Ποιμένος Ιησού Χριστού του σωτήρος ημων. Μεθ’ ου ευλογητός ει συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, ομοούσιε και συναΐδιε και συνάναρχε Πατρί και τω αγίω Πνεύματι, ο μόνος καρδιογνώστης, ο ειδώς ως πανδερκής και παντέφορος, ότι ημείς τη ραθυμία της ψυχής νυστάξαντες, ουκ έχομεν την εξ αρετών καιομένην λαμπάδα, και νεάνισιν ωμοιώθημεν μωραίς εν καιρώ της εργασίας ρεμβόμενοι. Μη κλείσεις, δεόμεθα σου, ημίν τα φιλάνθρωπα σπλάγχνα των οικτιρμών σου, αλλ’ εκτινάξας ημων τον ζοφερόν ύπνον της αμαρτίας εξανάστησον ημάς, και ταις φρονίμοις συνεισάγαγε παρθένοις εις τον ουράνιον νυμφώνα σου’ όπως και νυν, τη μεθέξει των εκουσίων σου Παθημάτων, υην δυσείμονα των πταισμάτων μορφήν απαμφιασάμένοι, και την καταστολήν δόξης της ωραιώτητος σου κοσμηθέντες, φαιδροί δαιτυμόνες της μυστικής σου Τραπέζης ευρεθήναι. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη

Νηστεία οίνου και ελαίου

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημων, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο δια σπλάγχνα οικτιρμών και φιλανθρωπίας αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημάρας ταύτας, ίλεως επίβλεψον δεόμεθα σου, επί τον πιστόν λαόν σου, τον απεκδεχόμενον το παρά σου πλούσιον έλεος, και αντιλαβού της ασθενείας ημων τη κραταιά σου δυνάμει, και βοήθησον ημας ευθυδρομήσαι εν πίστει, ελπίδι τε και αγάπη εις το εξής’ ίνα ακλινώς αφορώντες εις την υπομονήν του υπομείναντος υπέρ ημων εκούσιον θάνατον τη σαρκί του μονογενούς σου Υιού, Κυρίου δε ημων Ιησού χριστού, μη αποκλίνωμεν εις ουδέν απαρέσκον σοι’ αλλά πάντοτε ο νούς και η καρδία ημων εις το ποιείν το θέλημα σου το άγιον διάκεινται’ και διευύνας τους λόγους και τα έργα ημων, ευδόκησον τους μεν χάριτος αλάτι ηρτυμένους είναι, τα δε προς την σην δόξαν και ευαρέστησιν γίνεσθαι’ όπως άξιοι κοινωνοί των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων, ευρεθέντες, καταξιωθώμεν δι’ αυτών της αιωνίου και μακαρίας ζωής απολαύσαι. Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, μακρόθυμε και ανεξίκακε, ο καταδεξάμενος υπό των μισησάντων σε αδίκως διωχθήναι, και υπό του αχαρίστου μαθητού απανθρώπως εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών παραδοθήναι. Επίβλεψον, δεόμεθα σου εφ’ ημας ους ελυτρώσω της πάλαι κατάρας τω τιμίω σου αίματι, και δια της υιοθεσίας του βαπτίσματος κληρονόμους της ουρανών βασιλείας υπέσχω ποιήσαι, εν τω τηρήσαι ημας τας εντολάς σου’ και λαβών όπλον και θυρεόν, ανάστηθι εις την βοήθειαν ημων, και πολέμησον τους μισούντας και καταδιώκοντας ημας, και τον καθ’ ημων θυμόν αυτών τη θεϊκή σου επιεικεία κατάπαυσον. Εάν δε σοι δόξη καταδιώκεσθαι ημας υπ’ αυτών δια τας αμαρτίας ημων, ποίησον δοκούν σοι, πλην ούτω τας ψυχάς ημων διάθες, ώστε μιμηθέντες σε, πράως τα δεινά υποφέρωμεν’ όπως μετά ταύτα πάντων των εναντίων καταλυθέντων, καταξιωθώμεν προς σε ελθείν και παρά σοι αναπαυθήναι. Πρεσβείαις και ικεσίαις της παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των αγίων. Αμήν

Τη αγία και μεγάλη Πέμπτη

Κατάλυσις οίνου και ελαίου

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημων, ο εν Τριάδι υμνούμενος και εν Μονάδι προσκυνούμενος, πρόσδεξαι ημας ευχαριστούντας σε ότι εφώτισας τας καρδίας ημων, και εγνώκαμεν σε δια της πίστεως ένα Θεόν, ζώντα και αληθινόν Πατέρα, Υιόν και άγιον Πνεύμα, τριαδικώς μεν εν προσώποις, μοναδικώς εν ουσία’ μιαν αρχήν άναρχον, εν τέλος αΐδιον’ ένα αγαθόν ποιητήν ουρανού και γης και πάντων των εν αυτοίς ορατών και αοράτων. Εν ω ζώσιν, υφίστανται, και κυβερνώνται τα πάντα’ ον και ημείς υμνούμεν, ευλογούμεν, προσκυνούμεν τε και δουλικώς λατρεύομεν, ευχαριστίαν σοιαναπέμποντες υπέρ πασών των ευεργεσιών σου, και μάλιστα ότι δια της των φρικτών μυστηρίων παραδόσεως εγκατέλιπες διηνεκή μνήμην του υπέρ ημών εκουσίου θανάτου του μονογενούς σου Υιού. Δι’ ου αξίωσον ημάς ιδείν το πρόσωπον σου, και εν τη τελειοτάτη θεωρία ταύτη διαμείναι εις τους απέραντους και ατελεύτητους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο του ανάρχου καιαϊδίου Πατρός συνάναρχος και συναιδιος Υιός υπάρχων’ ο υποδείξας ημίν μέτρα τελείας ταπεινώσεως εν τη οικεία σου και πανυψίστω συγκαταβάσει και τον έσχατον τη προθέσει πρώτον αναγορεύσας εν τω νίψαι τους πόδας των μαθητών σου, ειπών, ο έλων πρώτος είναι, έστω πάντων έσχατος. Χαρίτωσον και ημάς, δεόμεθα σου, εν τη προς αλλήλους αδελφική αγάπη και διακονία, ύψωσον τον νούν ημων από των γηίνων προς σε τον Ύψιστον τη αρρήτω σου ταπεινώσει, και διατήρησον ημας αρρυπωτως ζην, νιπτομένους δάκρυσι πνευματικοίς, και κεκαθαρμένους τω ραντισμώ της του παναγίου σου Πνεύματος καθαρτικής χάριτος. Όπως ειλικρινώς πάντοτε εν πίστει και αγάπη και ελπίδι, σοι προσπίπτοντες, και των ζωοποιών σου Μυστηρίων επαξίως κοινωνούντες, δυνηθώμεν ευρείν έλεος και ΄αριν τω φοβερώ σου βήματι. Ότι ευλογητός ο ει συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω συμφυεί σου Πνεύματι, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.. Αμήν

Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή

Απόλυτη Νηστεία

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημων, οικτίρμον και ελεήμων, ο τον μονογενή και ομοούσιον σου Υιόν συγχωρήσας εκούσιον υποστήναι τη σαρκί θάνατον υπέρ ημων των κατακρίτων’ επίβλεψον, δεόμεθα σου, εφ’ ημας, και κάμφθητι εις την του πλάσματος ημων ασθένειαν’ ίδε την αληθώς αφ’ ημων ληφθέίσαν σάρκα του σήμερον εκουσίως σταυρωθέντος, και άφες ημιν τα της σαρκός ημων πλημμελήματα’ όρα τας χείρας αυτού και τους πόδας τω σταυρώ προσηλωμένους, τους τε ωραίους οφθαλμούς εκλείποντας και όλα τα διερρωγότα μέλη αυτού, άπερ ημέτερα ουσία εστί, και ίασαι τα συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων ημων’ κατόπτευσον, ω επουράνιε Πάτερ, την του Σωτήρος ημων καρτερίαν, και άφες ημιν τοις ενόχοις την τιμωρίαν. Όρα τον εκούσιον Θάνατον αυτού, και ρύσαι ημας αιωνίου θανατου. Δια των οικτιρμών του αυτού μονογενους σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει συν τω παναγίω και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αει εις τους απέραντους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, ο την εκούσιον σου σταύρωσιν εις την κοινήν εξανάστασιν του γένους των ανθρώπων σαρκί καταδεξάμενος, και τω καλάμω του σταυρού βαφαίς ερυθραίς τους σεαυτού δακτύλους αιματώσας, τοις αφεσίμοις ημίν βασιλικώς υπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος’ μη παρίδης ημάς κινδυνέυοντας και πλαιν την απο σου διάστασιν αλλ’ οικτείρησον μόνε μακρόθυμε τον εν περιστάσει λαόν σου και αναστάς ρύσαι ημας της δουλείας των ορατών και αοράτων εχθρών τη κραταιά δυνάμει σου, αφείς τα παραπτώματα, την οικείαν έχων συμπάθειαν υπέρ ημων των κατακρίτων ικετεύουσαν, σοι γαρ μόνω προσήκει οικτειρήσαι και σώσαι τους ελπίζοντας επί σε. Φείσαι ουν, Δέσποτα, ων ελυτρώσω τω τιμίω σου αίματι, και μη εισέλθης εις κρίσιν μετάτων δούλων σου’ όπως εκατέρωθεν ρυσθέντες, δόξαν σοι και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω συμφυεί σου Πνεύματι, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω

Απόλυτη Νηστεία

Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημων, ο δι’ ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν ευδοκήσας τον αγαπητόν σου Υιόν τα φρικτά πάθη, τον τε ζωοποιόν θάνατον και την εκούσιον ταφήν σαρκί καθυπομείναι’ παράσχου ημιν, δεόμεθα σου, χάριν ίνα εγκαρδίως υπερευχαριστώμεν σοι τω καταξιώσαντι ημας την ετήσιον ανάμνησιν των αχράντων αυτού παθών επιτελέσαι’ και την μνήμην της δια του τιμίου αίματος αυτού απολυτρώσεως ημων πάντοτε ανεξάλειπτον εν ψυχή διατηρούντες, ευσεβώς δίαγωμεν και την πίστιν ην προς αυτόν έχομεν και ομολογούμεν έργοις αγαθοίς εν πάσι ζώσαν δεικνύωμεν’ και καθάπερ εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν, ούτω δια της των φθαρτών σωμάτων νεκρώσεως συνταφώμεν αυτώ’ όπως δια της πύλης του θανάτου καταξιωθώμεν την κοινήν ανάστασιν ελθείν και της αϊδίου ζωής απολαύσαι. Εν αυτώ Χριστώ τω Κυρίω ημων, μεθ’ ου ευλογητός ει συν τω παναγίω Πνεύματι, νυν και αει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημων, ο ευδοκήσας ατρέπτως και αναλλοιώτος δια Πνεύματος αγίου εκ της αειπαρθένου Μαρίας ενανθρωπήσαι, και τα εκούσια πάθη, τον θάνατον τε την ταφήν τω ανθρωπίνω προσλήμματι υποστήναι’ νέκρωσον δεομεθά σου τα ψυχοφθόρα πάθη της σαρκός ημων, και ταύτηνυπόταξον τω πνεύματι’ ο τω αίματι σου την φθαρείσαν ανθρωπίνην φύσιν αναπλάσας, ανακαίνισον ημάς συντριβέντας υπό της αμαρτίας και τεθανατωμένους ανάστησον, και σπλαγχνισθείς εφ’ ημας, συγχώρησον ημιν τα από νεότητος ημων πεπεραγμένα κατά του αγίου σου θελήματος. Ο γινώσκων την ασθένειαν της φύσεως ημων, μη εάσης ημας, ους δι’ οίκτον ηγάπησας, παντελώς απωλεσθήναι’ όπως νυν ευσεβώς πανηγυρίσαντας την ετήσιον ανάμνησιν της εκ νεκρών αναστάσεως, καταξιωθώμεν τω ελέει σου μετά ταύτα της αθανάτου και μακαρίας ζωής απολαύσαι. Πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός και πάντων των αγίων των απ’ αιώνος ευαρεστησάντων σοι. Αμήν

Advertisements
Αναρτήθηκε στις ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, Ευχαί της εβδομάδος των αγίων Παθών. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχαί της εβδομάδος των αγίων Παθών
Αρέσει σε %d bloggers: