Γέρων Αμφιλόχιος Μακρής

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς
Ἱερός Καθεδρικός Ναός
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Δήμου Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς
Τηλ. 210-2850060
Fax: 210-2816706
Με τη συνεργασία του
Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Μεταμόρφωσης
Αττικής
Θρησκευτικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2009 Από Παρασκευή 31 Ιουλίου έως Δευτέρα 10 Αυγούστου
Τα «Σωτήρεια 2009» είναι αφιερωμένα στον Άγιο Γέροντα της Πάτμου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ ΜΑΚΡΗ
Εικονογράφηση: Ιερα Μονή
Χρυσοπηγής – Χανίων Κρήτης
2
ΜΕΡΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ,
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ . ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΜΗΤΡΟΣ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
18 Ὀκτωβρίου 1994
«…Ὁσιωτάτη, ἁγία Καθηγουμένη, Ὁσιώταται και προσφιλέσταται μονά-
ζουσαι ἐν τῇ Ἱερά ταύτη Κυψέλη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ἡ σημερινή ἐπίσκεψις τῆς
ἡμετέρας Μετριότητος πρός τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ «Μητρός Ἠγα-
πημένου» τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου μετά τήν κατοχύρωσιν αὐτῆς κατά μῆνα
Μάϊον τοῦ παρελθόντος ἔτους καί ἐκκλησιαστικῶς, πληροῖ ἡμᾶς αἰσθημάτων
εὐφροσύνης καί ἄγει εἰς τήν ἔκφρασιν ἐνίων σκέψεων περί τῆς σημασίας τοῦ
γυναικείου μοναχισμοῦ ἐντός τῆς συγχρόνου ἐποχῆς.
Πάντα ὅσα θεολογοῦνται εἰς τήν βιβλικήν καί πατερικήν παράδοσιν τῆς
Ὀρθοδοξίας, βιοῦνται καί ἐφαρμόζονται ἐμπράκτως καί καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ
γυναικείῳ μοναχισμῷ, τόν ὁποῖον διακονεῖτε, ἀγαπηταί ἀδελφαί, καθ’ ὂσον
ζήτε ὑπό τήν σκιάν, τήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἁγίου ἐκεί-
νου ἀνδρός, τοῦ καί Γέροντος ὑμῶν πασῶν, Ἀμφιλοχίου τοῦ
Μακρῆ τόν ὁποῖον καί ἡμεῖς προσωπικῶς ἐγνωρίσαμεν κατά
τούς φοιτητικούς ἡμῶν χρόνους.
Ἔχομεν ἀπεριόριστον εὐλάβειαν διά τήν φωτεινήν προσω-
πικότητά του, διότι ὁ πατήρ Ἀμφιλόχιος ὑπῆρξεν ὄντως
μία θεολαμπής καί βιβλική μορφή.
Ἔζη ὑπό τό πρῖσμα τῆς αἰωνιότητος, μέ τό ὅραμα τῆς
οὐρανίου Βασιλείας καί τόν ἐσχατολογικόν πόθον τοῦ
καί πάλιν ἐρχομένου Κυρίου.
Αἱ πνευματικαί του ὑποθῆκαι εἶναι προϊόν βαθείας
πνευματικῆς ἐμπειρίας, «Οὐ γάρ ἔλεγεν ἅπερ ἐκ
τῆς τέχνης ἔμαθεν, ἀλλ’ ἅπερ ἐνεπνέετο ὑπό τοῦ
Παναγίου Πνεύματος».
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σεμνύνεται καί καυχᾶται
ἐν Κυρίῳ, διότι ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῆ δικαιοδοσία
αὐτῆς, ἐν τῇ Ἱερά Νήσῳ Πάτμῳ, ἐγαλουχήθη καί
ἀνεδείχθη τοιαύτη ἁγία μορφή, ὁ Γέρων Ἀμφιλό-
χιος, ἀναλώσας ὅλον τόν βίον εἰς τήν διακονίαν
τοῦ Εὐαγγελίου…»
(Εκ του τόμου “Η Ειρηνική Πορεία του
Οικουμενικού Πατριάρχη στο Αιγαίο”, Αθηνα 1995)
3
ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2009» « Ο θεσμός των Γερόντων δεν εί-
ναι τυχαίο φαινόμενο μέσα στην
Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεολογι-
κά στηρίζεται στο μυστήριο της αιωνίου
πατρότητος, στο μυστήριο της σχέσεως
του Υιού του Μονογενούς, του Χριστού
μας, με τον αιώνιο Πατέρα. Και στη
συνέχεια στηρίζεται στο μυστήριο της
σχέσεως των δασκάλων, των καθοδη-
γητών στη ζωή κατά πίστιν, όπως είναι
λόγου χάρη ο Απόστολος Παύλος, ο
οποίος έλεγε: «Μιμηταί μου γίνεσθε,
κaθώς κἀγώ Χριστοῦ».
Αυτή η μίμηση δεν έχει την έννοια της
εξωτερικής μιμήσεως, αλλά σημαίνει
τη μετάδοση της ίδιας της ζωντανής
παραδόσεως ως εμπειρίας. Και αυτό
είναι σημαντικότατο μέσα στη ζωή της
Εκκλησίας, διότι σ’ αυτή την εμπειρία
στηρίζεται και η ζωή της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι, που είναι φορείς αυτής της
εμπειρίας, είναι εκείνοι οι οποίοι είναι μάρτυρες του Ευαγγελίου και αυτοί που
φωτίζουν τον κόσμο.
Ανέκαθεν είχαμε τέτοιους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το, αν αυτοί ήσαν
Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι ή Μοναχοί. Σ’ όλες τις εποχές είχαμε τέτοια
φωτεινά πρόσωπα, που ήσαν στήριγμα της Εκκλησίας, και των «ψυχών» κι έχουμε
και στην εποχή μας. Κι ευτυχώς…». (Απόσπασμα συνεντεύξεως Μητροπολίτου
Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλοχίου εκ του Διαδυκτίου).
Υποδεχόμενοι τα «Σωτήρεια 2009» προτάξαμε τον καθάριο, ορθόδοξο
θεολογικό λόγο του Σέρβου και πολύ γνωστού στην Ελλάδα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλοχίου Ράντοβιτς
καθ’ όσον, ο λόγος αυτός απηχεί κατά τον πληρέστερο τρόπο τις μύχιες προ-
θέσεις μας, όταν απ’ αρχής καθιερώσαμε τα «Σωτήρεια» να είναι αφιερωμένα
σε μία από τις πνευματικές εκείνες μορφές που η πρόνοια και η αγάπη του
Θεού χάρισε στην Αγία μας Εκκλησία κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Συνεχίζοντας τα κατ’ έτος «Σωτήρεια» που μπορούμε να πούμε, χάριτι
Θεού, έγιναν πλέον θεσμός και σταθμός στη ζωή της Ενορίας μας, με την
ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και
τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής κ. Νικολάου, «έδοξε ημίν»
μέσω των «Σωτηρείων 2009» να «προσεγγίσουμε» και να «γνωρίσου-
με» τον έως χθες άγνωστο για την Ενορία μας Γέροντα Αμφιλόχιο
4
Μακρή, τον Άγιο Γέροντα της Πάτμου, ο οποίος κατά τον Επίσκοπο Διοκλείας
κ. Κάλλιστο Ware: « Υπήρξε ο μεγαλύτερος Πνευματικός της Ελλάδας του
20ου αιώνα».
Προσκλήσεις της Ενορίας μας που κατευθύνθηκαν προς Ανατολάς (αν ανατολή
θεωρηθεί η Ν. Ζηλανδία), και προς Δυσμάς (αν ως δύση θεωρηθεί η Αγγλία)
και προς Βορράν (αν ως βορρά θεωρήσουμε την πολύπαθη Σερβία και την
Αλβανία) και προς Νότον (αν νότος ως προς εμάς θεωρηθεί η Μεγαλόνησος
Κρήτη), αλλά και προσκλήσεις προς το Άγιον Όρος και προς την Ιερά Νήσον
Πάτμο, έτυχαν θαυμαστής και ευλογημένης ανταποκρίσεως επιβεβαιώνοντας
για μία ακόμα φορά την έως τώρα εμπειρία μας, πως από την ώρα που θα
ληφθεί η απόφαση αφιέρωσης των «Σωτηρείων», η ευλογία του Γέροντος,
στον οποίο γίνεται η αφιέρωσις, κατευθύνει θαυμαστά και ανερμήνευτα τις
προσπάθειές μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ένας καταπληκτικός δρόμος να
ανοίγεται μπροστά μας, σε πληροφορίες, σε βιβλιογραφία, κυρίως όμως σε
πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί Του.
Εμπειρία αυτής της ευλογίας είχαμε και εφέτος, όταν με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ν. Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου
και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης κ. Ιγνάτιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διοκλεί-
ας κ. Κάλλιστος Ware, ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου κ. Αντύπας αλλά
και ικανός αριθμός Κληρικών και Λαϊκών της Ελλαδικής Εκκλησίας εκ των
εγγύς και μακράν, ενθαρρύνοντάς μας στην ευλογημένη, όπως πιστεύουμε,
προσπάθεια της Ενορία μας.
Η αφιέρωση των «Σωτηρείων 2009» στον Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρή, που
γίνεται ένα μόλις έτος προ της συμπληρώσεως 40 χρόνων από την οσιακή
κοίμησή του, ας θεωρηθεί μία μικρά και ταπεινή εισαγωγή εις όσα ασφαλώς
σπουδαία και σημαντικά θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2010 από τα
πνευματικά Του παιδιά.
Εκφράζουμε πολλές και θερμές ευχαριστίες προς πάντας εκείνους, οι οποίοι
συνέβαλαν και συμβάλλουν εις την κατά το δυνατόν επιτυχή διεξαγωγή των
«Σωτηρείων». Εξαιτούμεθα τις από τον ουρανό ευλογίες του Αγίου Γέροντος
Αμφιλοχίου Μακρή και παραδίδουμε το πρόγραμμα των «Σωτηρείων 2009»
στους πιστούς χριστιανούς με την παράκληση να συμμετάσχουν εις αυτά.
Οι Ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι Συνεργάτες του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
5
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
1889-1906: Γέννησις εις Πάτμον, ανατροφή, εγκύκλιος παιδεία, πνευματική
χειραγωγία.
1906: Δόκιμος μοναχός, κουρά εις ρασοφόρον (27 Αυγούστου).
1911: Μετάβασις εις Άγιον Όρος.
1913: Κουρά Μεγαλόσχημου εις το Κάθισμα του Απολλώ (23 Μαρτίου).
1913: Προσκυνητής των Αγίων τόπων.
1914: Γνωριμία μετά του Αγίου Νεκταρίου.
1918-1919: Γνωριμία με την Αδελφότητα «Ζωή».
1919: Χειροτονία εις Διάκονον την 27ην Ιανουαρίου εις τον ιερόν Ναόν Αγίου
Νικολάου εν Κω.
1919: Χειροτονία εις Πρεσβύτερον την 5ην Απριλίου εις τον ιερόν Ναόν Αγίου
Σπυρίδωνος εν Βαθύ Σάμου.
1920-1926: Εφημέριος Ι. Μονής Θεολόγου.
1920: Γνωριμία με την πρώτην συνεργάτιν, Καλλιόπην Γούναρη (21η Οκτω-
βρίου, μνήμη Οσίου Χριστοδούλου).
1926-1932: Προϊστάμενος της Μονής της Ιεράς Αποκαλύψεως.
1935-1937: Ηγούμενος Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ημέρα εκλο-
γής (14 Νοεμβρίου).
1937: Ίδρυσις ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού.
1939-1940: Εφημέριος εις Παναγίαν Διασώζουσα.
1940: Ίδρυσις ιερού Καθίσματος Αγίου Ιωσήφ εις Κουβάρι.
1942: Εφημέριος εις το Ιερόν Σπήλαιον της Αποκαλύψεως.
1947: Ενσωμάτωσις της Δωδεκανήσου μετά της Μητρός Ελλάδος (μηνός
Μάρτιος)
1947: Ανάληψις οργανώσεως Ορφανοτροφείου Ρόδου υπό κλιμακίου μονα-
ζουσών Ι. Μονής Ευαγγελισμού.
1950: Ίδρυσις Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Μηνά Αιγίνης.
1954: Πνευματική επιστασία ανασυσταθείσης Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής
Μονής Ευαγγελισμού Ικαρίας.
1957: Ανάπτυξις δραστηριότητος εις Ιερόν Κάθισμα Αγίου Ιωσήφ εις Κουβάρι.
1960: Εμπνευστής Ιερού Καθιδρύματος Αγίου Νεκταρίου Χανίων.
1962: Ανάθεσις διακονίας εις Μοναχήν Ιωάνναν Καρπαθίου εν τη Γερβασείω
Στέγη Θηλέων Καλύμνου.
1960-1970: Πνευματική επιστασία εφ’ όλων των προηγουμένων έργων του.
1970: Οσιακή κοίμησις του Γέροντος Αμφιλοχίου ( Πέμπτην 16 Απριλίου
1970, ώρα 2.15 μ.μ.)
(Τις πληροφορίες αντλήσαμε από το περιοδικό «Τρεις Ιεράρχαι»,
Αθήναι, Ιανουάριος – Απρίλιος 1996, Αριθμ. Φύλ. 1484-1485).
6
Παρασκευή 31 Ιουλίου
Προεόρτια της προόδου του Τιμίου Σταυρού, Ευδοκίμου Δικαίου
8.00 μ.μ.
Επίσημη έναρξη των «Σωτηρείων 2009» με την πανηγυρική υποδοχή έμπρο-
σθεν του Ιερού Ναού, των Ιερών Λειψάνων του ἐν Ἀγίοις Πατρός ῃμών
Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, του θαυματουργού, τη παραχωρήσει
και ευλογίᾳ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
κ. Εφραίμ.
9.00 μ.μ. έως 1η πρωϊνή
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Ιερά Αγρυπνία θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννί-
κιος Γιαννόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και
Αιγίνης, ο οποίος και θα ομιλήσει με θέμα: «…τον Άγιον Νεκτάριον Μητροπο-
λίτην Πενταπόλεως εγνώριζον και συναναστρεφόμην μετ’ αυτού από του έτους
1914». Σύνδεσμοι Ιεροί Αγίου Νεκταρίου και Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή.
Ψάλλουν οι Βυζαντινοί Χοροί του Ναού μας, υπό την διεύθυνση των κ. Παύ-
λου Χάρη, Πρωτοψάλτου και Γεράσιμου Αρβανίτη, Λαμπαδάριου.
Ο Άγιος Νεκτάριος περίπου την εποχή που τον
γνώρισε ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής
Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν προς προσκύνησιν στον Ιερό Ναό μέχρι και
την Κυριακή 9 Αυγούστου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
7
Σάββατο 1 Αυγούστου
Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού
7.00 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Αγιασμός.
Κατά τη Θ. Λειτουργία θα ψάλει η Γυναικεία Πολυφωνική Χορωδία του Ιερού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, υπό τη διεύθυνση του χοράρχη κ.
Χαράλαμπου Μωραϊτάκη.
10.00 π.μ.
Εγκαίνια Εκθέσεως Βιβλίων αναφερομένων στο Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρή
και τις Μονές της Ιεράς Νήσου Πάτμου.
7.00 μ.μ.
Αρχιερατικός Εσπερινός – Ιερά Παράκλησις εις τον Άγιο Νεκτάριο, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιου
Τσούκου, ο οποίος και θα ομιλήσει περί του Γέροντός του, Αμφιλοχίου Μακρή.
Ο Γέροντας συνομιλεί με τον υποτακτικό του
π. Αμφιλόχιο Τσούκο, πριν αναχωρήσει για την
ιεραποστολή στην Αφρική
Η Έκθεση Βιβλίου θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των
«Σωτηρείων 2009».
8
Κυριακή 2 Αυγούστου
Μνήμη της Ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Πρωτομάρτυ-
ρος & Αποστόλου Στεφάνου
7.00 π.μ.
Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της οποίας θα προστή
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιος. (Χειροτονία
εις Διάκονον Νεοζηλανδού Μοναχού).
7.00 μ.μ.
Εσπερινός – Μικρός Παρακλητικός Κανών εις
την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
Ομιλία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρε-
σβυτέρου π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, εφημε-
ρίου του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, οδού
Αχαρνών με θέμα: «Μαρτυρίες και Αποδείξεις για
την αγιότητα του βίου του Αειμνήστου Γέροντος
της Πάτμου Αμφιλοχίου Μακρή από το πνευματικό
του τέκνο Γέροντα, Παύλο Νικηταρά».
9.00 μ.μ.
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Πολιτιστική Εκδήλωση με τους Μανώλη Καρπάθιο και Μαρίνα Μανωλά-
κου.
Η μουσική παράδοση του Ελληνικού λαού από παλαιοτάτων χρόνων έχει
αναφορές στο Χριστό, στην Παναγιά και στους δημοφιλείς Αγίους. Με τον
τρόπο αυτό ο πιστός λαός μας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, αλλά ζητά και
την σκέπη και ευλογία του Θεού σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.
Το Μουσικό σχήμα που θα αποδώσει τα τραγούδια απαρτίζουν κλαρίνο,
βιολί, κανονάκι, κιθάρα-λαούτο, κρουστά, πλήκτρα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Μεταμόρφωσης και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Ο Πανοσιολ. Αρχιμ.
Παύλος Νικηταράς
9
Δευτέρα 3 Αυγούστου
Δαλμάτου, Ισαακίου και Φαύστου των οσίων
7.00 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Οι-
κονόμου π. Ιωάννη Παντελίδη, εφημερίου Ιερού Ναού Αγίων
Πέτρου & Παύλου Κηφισιάς.
7.00 μ.μ.
Εσπερινός – Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
Ομιλία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Αντύπα Νικηταρά,
Πατριαρχικού Εξάρχου & Καθηγουμένου της Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής
Σταυροπηγιακής & Κοινοβιακής Μονής Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου & Ευαγ-
γελιστού με θέμα: «Η υποδειγματική αντίσταση του Γέροντος Αμφιλοχίου της
Πάτμου κατά την Ιταλοκρατία (1912-1954)».
Η χώρα της Πάτμου και το Ιστορικό
Μοναστήρι Ιωάννου του Θεολόγου και
Ευαγγελιστή
10
Τρίτη 4 Αυγούστου
Των εν Εφέσω επτά παίδων, Ευδοκίας οσιομάρτυρος
7.00 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία υπό του Αιδεσιμωτάτου Οικονόμου
Σταυροφόρου π. Γεωργίου Κωστή, προϊσταμένου Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδος Κηφισιάς.
7.00 μ.μ.
Αρχιερατικός Εσπερινός – Μικρός Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν
Θεοτόκον, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερατίου
Αυλώνος & Κανίνης (Εκκλησία της Αλβανίας) κ. Ιγνατίου, ο οποίος και
θα ομιλήσει με θέμα: «Πρόσωπο και προσφορά του Γέροντος Αμφιλοχίου
Μακρή».
11
Τετάρτη 5 Αυγούστου
Ευσιγνίου μάρτυρος, Νόννης και Ευγενίου οσίου του Αιτωλού
7.00 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία, ιερουργούντος του Αιδεσιμολογι-
ωτάτου πρεσβυτέρου π. Μιχαήλ Παπαθεμελή, εφημερίου του Ναού μας
(Η Θ. Λειτουργία της 5ης Αυγούστου τελείται στον Παλαιό Ναό της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος).
7.00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Χαρτούμ (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) κ. Εμμανου-
ήλ μετά Αρτοκλασίας & Θείου Κηρύγματος υπό του ιεροκήρυκος της Ιεράς
Μητροπόλεως Αττικής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Εμμανουήλ
Καλύβα.
9.00 μ.μ.
Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, συνοδεία
Στρατιωτικού Αγήματος & Φιλαρμονικών, δια των οδών: Χλόης, Τατοΐου, Γ.
Παπανδρέου, Κ. Βάρναλη.
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Πέτρο Γαϊτάνο, υπό την αιγίδα του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Ο παλαιός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, για τον
οποίον προκειται να εκπονηθεί μελέτη αναστήλωσης και
αποκατάστασης από το Δήμο Μεταμόρφωσης
12
Πέμπτη 6 Αυγούστου
Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου & Θεού & Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού
7.00 π.μ.
Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, της οποίας θα προστή ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Χαρτούμ κ. Εμμανουήλ.
7.00 μ.μ.
Μεθέορτος Εσπερινός – Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν
Θεοτόκον.
(Κατά παράδοση η Ιερά Παράκλησις τελείται σύμφωνα με το Ζακυνθινό
μουσικό ιδίωμα υπό Ιερέων εκ Ζακύνθου). Ψάλλει τετραφωνική Επτανησιακή
Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Παναγιώτη Κάνδηλα.
Ομιλία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Σαράντου Σαράντη,
εφημερίου Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου με θέμα: «Ο
ρόλος του Γέροντα στην Ορθόδοξη παράδοση. Η συνάντηση Αγίου Νεκταρίου
και Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή».
9.00 μ.μ.
Απονομή τιμητικών μεταλλίων των «Σωτηρείων 2009» εις τον Αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας και Αλληλεγγύης, υπεύθυνο των Δημοτικών
Ιατρείων του Δήμου Μεταμορφώσεως, καρδιολόγο Dr. Πάνο Λουσίδη και εις
τους 41 Εθελοντές Ιατρούς των 20 ειδικοτήτων των Δημοτικών Ιατρείων.
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους Νίκο Κονιτόπουλο και Μαρία Βασιλάκη
υπό την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Μεταμόρφωσης.
Η εν τω Ναώ εικόνα
Λιτανευσεως
13
Παρασκευή 7 Αυγούστου
Δομετίου οσίου, Νικάνορος Θαυματουργού
7.00 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία, υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρω-
τοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Χρηστίδη, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίου
Κων/νου & Ελένης, του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής.
7.00 μ.μ.
Εσπερινός – Μικρός Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
Ομιλία υπό του Ελλογιμωτάτου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ. Σταμάτη Πορτελάνου με θέμα: «Η Οικολογία στην Νηπτική Θεολογία και η
Βιωματικότητά της από τον Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρή».
“Όποιος φυτεύει δέντρο φυτεύει ελπίδα, φυτεύει ειρήνη, φυτεύει αγάπη και έχει
τις ευλογίες του Θεού”. Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής
Εικονογράφηση: Ιερα Μονή Χρυσοπηγής – Χανίων Κρήτης
14
Σάββατο 8 Αυγούστου
Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Τριανταφύλλου νεομάρτυρος εκ
Ζαγοράς
7.00 π.μ.
Όρθρος – Θ. Λειτουργία υπό Αιδεσιμωτάτου π. Κων/νου Καπετανάκη, εφη-
μερίου του Ναού μας.
7.00 μ.μ.
Εσπερινός – Ομιλία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π.
Ελευθερίου Χαβάτζα, εφημέριου Ιερού Ναού Οσίας Ξένης Κάτω Πατησίων,
Θεολόγου, Φιλολόγου, τ. Λυκειάρχου με θέμα: «Ο Γέροντάς μου, Αμφιλόχιος
Μακρής».
Ψάλλει χορός Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη Βασιλείου
Αβραμίδη.
ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής
15
Κυριακή 9 Αυγούστου
μετά την Εορτήν, Ματθίου του Αποστόλου
7.00 π.μ.
Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, της οποίας θα προστή
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής
& Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής κ. Νικόλαος.
7.00 μ.μ.
Εσπερινός – Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
Ομιλία από το Πανοσιωλογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Μάρκο Μανώλη με θέμα
«Αναμνήσεις από τις συνομιλίες μου με το Γεροντα Αμφιλόχιο
Καταληκτήριος Ομιλία των «Σωτηρείων 2009» υπό του π. Δημητρίου
Παπαχαντζή, προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Πανοραμική άποψη του εσωτερικού του
Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
16
Δευτέρα 10 Αυγούστου
Λαυρεντίου αρχιδιακόνου, Ξύστου εξ Αθηνών, Ιππολύτου
Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου
Αιγίνης.
Επιστροφή των Ιερών Λειψάνων και κατάθεσις αυτών στην Ιερά
Μονή.
7.00 π.μ.
Αναχώρησις εκ του Ιερού Ναού.
8.00 μ.μ.
Επιστροφή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Ευχαριστήριος Δέηση και Λήξη των Εορταστικών Εκδηλώσεων: «ΣΩΤΗ-
ΡΕΙΑ 2009».
Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
17
ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
Όταν, Γέροντα, σας πλησιάση πρόσωπο ταραγμένο και σας εκτο-
ξεύση υβριστικούς λόγους τι κάνετε εκείνη τη στιγμή; —Όταν κάθομαι
σε υψηλόν βράχον προσευχής, όσα κύματα και να έλθουν δεν μου
προξενούν τίποτε. Όταν, όμως, με βρούν χαμηλά με περιλούουν.
Η προσευχή όλα τα τακτοποιεί. Την θάλασσα μπορεί να την περπατάς.
Εκμηδενίζει τας αποστάσεις. Τας βουλάς των ανθρώπων μεταβάλλει.
Δίδει θάρρος, πίστιν και υπομονήν εις την ζωήν μας πάντοτε. Η προ-
σευχή ας σου είναι τείχος, ασπίς και θώρακας. Εμείς πρέπει να έχωμεν
υπομονήν κα προσευχήν.
Ο άνθρωπος που φωνάζει δεν έχει δύναμιν.
—Αφού βλέπετε, Γέροντα, τόσο καθαρά τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας
γιατί δεν μας τα υποδεικνύετε; —Λυπούμαι για όσα βλέπω ως πατέρας,
αλλά ελπίζω εις την καλλιτέρρευσιν. Υποδεικνύω όσα πρέπει, αλλά πιο
κερδισμένος είσαι, όταν χύσης δύο ή τρία δάκρυα εμπρός εις τον Χριστόν
δι’ αυτά, παρά να πης πολλά λόγια. Εκείνος είναι ο ιατρός και παιδαγωγός
μας. Ο Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός, αλλά εμείς εκλείσαμε τα μάτια
μας και βλέπομε σκοτεινά. Αφού προχωρούμε έτσι, άλλοι λασπώνονται
και άλλοι σκοτώνονται.
Ο Χριστιανός είναι πραγματικά άνθρωπος. Ξέρει όλους τους τρόπους
της ευγενίας.
Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν, τόσον έχει αγάπην και για τους
ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες Θεού, με σεβασμόν, λεπτότητα
και αγιασμόν.
Ας καλλιεργήσουμε πρώτα τον εαυτόν μας, ο κόσμος θέλει να δη
ανθρώπους εφαρμοστάς του Νόμου του Θεού. Αυτοί σπανίζουν εις
την εποχή μας.
18
Όταν η καρδιά μας δεν έχη τον Χριστόν, τότε θα βάλωμε μέσα ή χρή-
ματα ή ανθρώπους.
Ο πειρασμός ξέρεις τι μάστορας είναι; Τα ελάχιστα τα κάνει μεγάλα.
Μεταχειρίζεται μεγάλη πολιτική.
Η αθωότης είναι ανωτέρα από την ιδιοφυίαν.
—Πώς κατορθώνετε να έχετε τέτοια υπομονή και καρτερία εις τα διά-
φορα; —Η χάρις του Θεού βοηθά. Πάντα πιστεύω, παιδί μου, εις την
δύναμιν του Θεού που όλα τα μεταβάλλει και τα ρυθμίζει προς το
συμφέρον της ψυχής μας».
Ο άνθρωπος, όταν δεν ζητά τα δικαιώματά του, θα φωτίση ο Θεός τον
άλλον να του τα δώση.
Όταν υπάρχει η φλόγα της αγάπης,
ότι κακό πλησιάζει το κατακαίει.
Ο Χριστός είναι κοντά μας, ας μη
τον βλέπομε… καμμιά φορά μας δί-
νει και κανένα μπάτσο από πολλήν
αγάπη.
Το φως του Κυρίου να σε φωτίζη
και να σε οδηγή πάντοτε.
(Εκ του βιβλίου του Αρχιμ. Παύλου
Νικηταρά, «Ο Γέροντας Αμφιλόχιος
Μακρής», Πέμπτη Έκδοση, Πάτμος 2007)
Η κοίμηση του Γεροντα
Αμφιλόχιου Μακρή
19
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.
• Α9, από Χαλκοκονδύλη & 3ης Σεπτεμβρίου (στάση: πλατεία Μεταμορ-
φώσεως).
• Β9, από Χαλκοκονδύλη & 3ης Σεπτεμβρίου (στάση: πλατεία Μεταμορ-
φώσεως).
• Β9, από Κηφισιά (στάση: Κάτω Πλατεία).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ.
• από τον ηλεκτρικό σταθμό Αμαρουσίου το λεωφορείο Νο 541 (τερματίζει
έξω από τον Ι. Ναό).
• από τον ηλεκτρικό σταθμό Ν. Ηρακλείου τα λεωφορεία της Δημοτικής
Συγκοινωνίας Νο 1 και Νο 20 (τερματίζουν έξω από τον Ι. Ναό).
• από τον ηλεκτρικό σταθμό Ν. Ιωνίας το λεωφορείο Νο 604 (τερματίζει
έξω από τον Ι. Ναό).
fax: 210 2816706
Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως βρίσκεται πλησίον της Εθνικής οδού
Αθηνών – Λαμίας, έξοδος Μεταμόρφωση, καθώς και πλησίον της
Αττικής Οδού, έξοδος προς Λαμία
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Η ολοπρόθυμη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής στις Εορταστικές Εκδηλώσεις του
Καθεδρικού μας Ναού και η διά του Πνευματικού μας Κέντρου συνδιοργάνωση των
«Σωτηρείων» αποδεικνύουν περίτρανα την βαθιά μας πίστη ότι η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση ως θεσμός δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στην διεκπεραίωση πρακτικών
θεμάτων που αφορούν τους συμπολίτες μας, αλλά χωρίς να παραμελούνται και
αυτά, προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων
που αφορούν τον πολιτισμό, την ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών μας, την
άθληση και την ψυχαγωγία.
Γι αυτό και κάθε χρόνο μετά πολύς χαράς συνεορτάζουμε μετά του Μητροπολιτικού
μας Ναού και μετέχουμε ενεργώς των «Σωτηρείων», ενός θρησκευτικού και πολιτι-
στικού θεσμού πλέον για την πόλη μας.
Σε όλους του Δημότες μας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή πανήγυρη.
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
Δημήτριος Τζίτζιφας
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης υπηρετώντας, όπως πάντα,
τον πολιτισμό και ανταποκρινόμενο στις πνευματικές ανησυχίες των κατοίκων
του Δήμου μας, συνεχίζει να μετέχει των πνευματικών και καλλιτεχνικών
πρωτοβουλιών Φορέων της πόλης μας με μοναδικό στόχο την προβολή και
τη στήριξη της πολιτιστικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής μας παράδοσης.
Για το λόγο αυτό και έχοντας θεσμικό ρόλο στην διοργάνωση σε συνερ-
γασία με τον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Δήμου
Μεταμόρφωσης συμμετέχουμε και φέτος ενεργά στην διοργάνωση των Εορ-
ταστικών Εκδηλώσεων «Σωτήρεια 2009», τα οποία και είναι αφιερωμένα στον
μακαριστό Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρή.
Πιστεύουμε ότι η πραγματοποίηση τέτοιου είδους θρησκευτικών συνερ-
γασιών στόχο έχουν την περαιτέρω καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση του
θρησκευτικού συναισθήματος των Δημοτών μας με προοπτική να ξεπεράσει
σε εμβέλεια και τα όρια του Δήμου μας.
Εύχομαι καλή επιτυχία και χρόνια πολλά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σταύρος Στ. Γέραλης
Advertisements
Αναρτήθηκε στις Κατηγορίες. Ετικέτες: . Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γέρων Αμφιλόχιος Μακρής
Αρέσει σε %d bloggers: